5. Rekrutacja  Szanowni Państwo,

  w związku z licznymi pytaniami, w imieniu Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu przeanalizowania złożonych dokumentów dotyczących przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Sośniach na rok szkolny 2023/2024,  wyjaśniam, że dyrektor nie ma żadnego wpływu na przebieg rekrutacji poza powołaniem Komisji Rekrutacyjnej. Ta zaś komisja przyznaje punkty poszczególnym dzieciom zgodnie z literą obowiązującego prawa.  W tym roku złożono 49 wniosków z prośbą o przyjęcie do przedszkola. Miejsc w przedszkolu na następny rok szkolny mamy tylko 25, wobec tego tyle dzieci możemy przyjąć.

W tzw. I etapie rekrutacji  komisja jest zobowiązana do przestrzegania kryteriów wynikających z prawa oświatowego ( inaczej  kryteria Ministerstwa Edukacji Narodowej). Tu m.in. zaliczamy wielodzietność rodziny ( troje dzieci i więcej), wszelkiego rodzaju orzeczenia o niepełnosprawności, wychowywanie dziecka tylko przez jednego z rodziców.  Dzieci, które uzyskały punkty na tym etapie, jako pierwsze zyskują akceptację w sprawie przyjęcia do przedszkola. Do tego należy dodać dzieci sześcioletnie, których rodzice złożyli wniosek, bo te są zobowiązane uczęszczać do przedszkola w celu odbycia rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.  W I etapie rekrutacji wykorzystaliśmy 15 miejsc.

W II etapie rekrutacji są brane pod uwagę kryteria organu prowadzącego, które zostały wymienione w Zasadach rekrutacji ….  ( patrz rekrutacja na stronie przedszkola).  Zakończyliśmy przyjmowanie do przedszkola dzieci z ilością punktów min. 38.  Dzieci, które miały punktów 33, 28 lub też mniej nie zostały przyjęte ze względu na brak wolnych miejsc.

W tej sytuacji przedszkole zbiera oświadczenia woli ( do 20 marca 2023r.). W przypadku rezygnacji rodzica z przedszkola ( braku podpisania oświadczenia woli)  przyjmujemy  dziecko z kolejną ilością punktów tj. 33, przy czym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sośnie w przypadku równorzędnych punktów bierzemy pod uwagę datę i godzinę złożenia wniosku. Ostatecznie dnia 21 marca 2023r.  ustalamy  listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych, którą następnie przekazujemy do organu prowadzącego. Organ prowadzący wskazuje przedszkola na terenie Gminy Sośnie, w których są jeszcze wolne miejsca.

UWAGA!  Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do dnia 20 marca 2023r.(włącznie) złożyć oświadczenie woli. Niezłożenie takiego oświadczenia w wymaganym terminie jest równoznaczne  z rezygnacją z przysługującego miejsca w przedszkolu.

Rozumiemy Państwa rozgoryczenie, niemniej  ani dyrektor, ani komisja nie kieruje się własnymi upodobaniami, a jedynie kryteriami, które są odgórnie ustalone i złożonymi przez Państwa dokumentami.

Z poważaniem H. Czemiel – dyrektor Zespołu Szkół w Sośniach.